EURO FINEKS BROKER

  • organizovanje uključivanja hartija od vrednosti na organizovano tržište,
  • organizovanje distribucije hartija od vrednosti bez obaveze otkupa.

– otvaranje vlasničkih, trgovačkih, emisionih i drugih računa u Centralnom registru
– prodaju i kupovinu akcija na Beogradskoj Berzi
– rešavanje pitanja nasledstva na akcijama
– prenos prava vlasništva na naslednike
– prenos akcija po ugovorima o poklonu
– sprovođenje postupka zaloge i skidanja zaloge nad akcijama
– isplata dividenede
– isplata nesaglasnih akcionara
– ispata akcionara kod prinudnog otkupa akcija
– konsultantske usluge svih vrsta

  • Organizovanje uključivanja hartija od vrednosti na organizovano tržište,
  • Organizovanje distribucije hartija od vrednosti bez obaveze otkupa

Zastupanje Prvrednog društva pred
Beogradskom Berzom,
Centralnim registrom, i kliringom hartija od vrednosti i
Komisijom za hartije od vrednosti,
Učestvovanje u pripremi skupštine akcionara,
Sprovođenje postupaka otkupa sopstvenih akcija,
Sprovođenje postupaka dokapitalizacije,
Sprovođenje postupka poništaja sopstvenih akcija,
Sprovođenje postupaka otuđenja sopstvenih akcija,
Sprovođenje postupka nesaglasnih akcionara,
Sprovođenje postupaka prinudnog otkupa akcija od svih preostalih akcionara,
Isplata dividende,
Priprema i sprovođenje ponuda za preuzimanje,
Obaveštavanje akcionara, svih zainteresovanih lica, kao i državnih organa o bitnim događajima u privrednom društvu

Naša povezana firma: „FINEKS“ d.o.o. za ekonomske ekspertize  i izdavačku delatnost obezbeđuje kompletnu infrastrukturu u postupku privatizacije i funkcionisanja akcionarskog  društva pružajući sledeće usluge:

Procene vrednosti kapitala, akcija i udela ili pojedinih delova imovine

Procene vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja

Izrada elaborata o transfernim cenama

Sudska i vansudska veštačenja iz oblasti ekonomsko-finansijske struke

Konsalting usluge iz oblasti privatizacije i drugih oblasti

usluge svih vrsta

Scroll to Top