-DELATNOST -

Usluge akcionarima:

– otvaranje vlasničkih, trgovačkih, emisionih i drugih računa u Centralnom registru
– prodaju i kupovinu akcija na Beogradskoj Berzi
– rešavanje pitanja nasledstva na akcijama
– prenos prava vlasništva na naslednike
– prenos akcija po ugovorima o poklonu
– sprovođenje postupka zaloge i skidanja zaloge nad akcijama
– isplata dividenede
– isplata nesaglasnih akcionara
– ispata akcionara kod prinudnog otkupa akcija
– konsultantske usluge svih vrsta

Usluge korporativnog agenta

 • Zastupanje Prvrednog društva pred
  • Beogradskom Berzom,
  • Centralnim registrom, i kliringom hartija od vrednosti i
  • Komisijom za hartije od vrednosti,
 • Učestvovanje u pripremi skupštine akcionara,
 • Sprovođenje postupaka otkupa sopstvenih akcija,
 • Sprovođenje postupaka dokapitalizacije,
 • Sprovođenje postupka poništaja sopstvenih akcija,
 • Sprovođenje postupaka otuđenja sopstvenih akcija,
 • Sprovođenje postupka nesaglasnih akcionara,
 • Sprovođenje postupaka prinudnog otkupa akcija od svih preostalih akcionara,
 • Isplata dividende,
 • Priprema i sprovođenje ponuda za preuzimanje,
 • Obaveštavanje akcionara, svih zainteresovanih lica, kao i državnih organa o bitnim događajima u privrednom društvu

Brokerski poslovi

 • organizovanje uključivanja hartija od vrednosti na organizovano tržište,
 • organizovanje distribucije hartija od vrednosti bez obaveze otkupa.

Poslovi agenta emisije

 • Organizovanje uključivanja hartija od vrednosti na organizovano tržište,
 • Organizovanje distribucije hartija od vrednosti bez obaveze otkupa

Ostale usluge:

Naša povezana firma: „FINEKS“ d.o.o. za ekonomske ekspertize  i izdavačku delatnost obezbeđuje kompletnu infrastrukturu u postupku privatizacije i funkcionisanja akcionarskog  društva pružajući sledeće usluge:

Procene vrednosti kapitala, akcija i udela ili pojedinih delova imovine

Procene vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja

Izrada elaborata o transfernim cenama

Sudska i vansudska veštačenja iz oblasti ekonomsko-finansijske struke

Konsalting usluge iz oblasti privatizacije i drugih oblasti

Imotska 1 
11040 Beograd (Voždovac) 
T: 011/309‑8180
F: 011/309‑8184